برای سنگ مرمر و گرانیت برای شلوار بی خشتک گاوداران