چه آسان است آن را به شکستن ماسه سنگ راه حل های فرز