برای فرآوری مواد معدنی از پیریت و heam مقاله سنگ آهک