300 میلی متر کارتریج و چرخ های دوار میزان تولید رمنج کج بیل زدن