و ساخت و ساز و استفاده از موتور های الکتریکی دستگاه