از mashines استفاده می شود به crashe سنگ به balast فرآیندهای