چه مایل توپ رو به تخم ریزی و نحوه کار آن است مواد معدنی