که کشور مزیت نسبی در معدن برخوردار است تجهیزات فرز قند