انواع مواد معدنی استفاده می کند و محل های کوچک چه هستند