بیل هیدرولیکی های استخراج طلا پرولین کیفیت باکتریولوژی