طراحی قرقره پی دی اف

پست قبلی:incased در سنگپست بعدی:از سنگ کاشی گابرو