چه باید ارزش کل ماشین آلات کارخانه از یک صنعت در مقیاس کوچک می شود