چه کارشناسی ارشد سوئیچ شروع مخرب، عملکرد دستگاه است