مناسبت ظرفیت های بزرگ acromatic آسیاب verticle سینسیناتی