استفاده از خود بسته نجات برای استخراج از معادن نوع