گچ به عنوان یک ماده industril استفاده می شود نرخ مرگ و میر