چگونه کار آسیاب آبی در رابطه با استفاده از لحظه ای از نیروی