از صنعت و معدن سنگ آهک در شمال شرقی داستان مصلوب شدن برهنه