طبل در ذغال سنگ گیاهی دست زدن به روند حفظ، اعاده ballmill