چگونگی طراحی ارتعاشی قاب grizzley های شن و ماسه broiyeure