و گیاهان غربالگری برای خاکستر توپ اندازه گیری سطح آسیاب