عمدتا به عنوان بازدارنده آتش بازالت سنگ شکن استفاده می شود