از مانوئل فشار آفت کش عمل دستگاه پاشش جداسازی الکترومغناطیسی