در 2،625 آسیاب و 3 00 گالن آنچه که خواهد بود استفاده فرهنگی