مقیاس و فن آوری در سطح interprenuership در معدن و تجارت